Flexibiliteit (ingangsdatum 1 januari 2015)

Er zijn afspraken gemaakt over invoering van meer flexibiliteit. Deze worden vastgelegd in een aangepast artikel 17 lid 2 van de cao. Deze afspraken gelden niet voor de sector Inflightcatering.
 
In artikel 17 lid 2 van de cao zullen de volgende afspraken die ingaan op 1 januari 2015, verwerkt worden:
 
Artikel 17 lid 2
a.         De parttime/(regio)werknemer kan niet verplicht worden meer dan 20% langer of 20% korter te werken dan de met hem overeengekomen arbeidstijd op weekbasis.
b.         Indien de onder a genoemde 20% van de overeengekomen arbeidstijd minder is dan 1 uur, geldt 1 uur.
c.          Voor de werknemer die conform het rooster minder dan 5 dagen per week werkt geldt in relatie tot a, 1 dag.
d.         De aldus gewerkte “plus”uren (in het geval er langer wordt gewerkt dan de overeengekomen arbeidstijd) of niet gewerkte “min”uren (in het geval
korter wordt gewerkt dan de overeengekomen arbeidstijd) worden in een periode van een kalenderkwartaal gesaldeerd.
e.         Indien het aldus ontstane saldo positief is (dat wil zeggen dat het aantal plusuren groter is dan het aantal minuren) wordt het positieve saldo in de maand na afloop van het kalenderkwartaal als meeruren uitbetaald.
f.          Indien het aldus ontstane saldo negatief is (dat wil zeggen dat het aantal minuren groter is dan het aantal plusuren) worden het negatieve saldo in de maand na afloop van het kalenderkwartaal verrekend met maximaal 1 (pro rata) roostervrije dag.
g.         De werkgever kan in uitzonderlijke gevallen de werknemer niet verplichten conform dit artikel onder a langer te werken indien de werknemer aantoonbaar gewichtige redenen aanvoert waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.
h.         In overleg met werkgever en werknemer kan overeengekomen worden dat van de 20% (of 1 uur) als genoemd onder a kan worden afgeweken.

De mogelijkheid die de werkgever al heeft om 3 roostervrije dagen aan te wijzen, blijft gehandhaafd..  Daarnaast worden 4 roostervrije dagen gereserveerd in het kader van de afspraken met betrekking tot flexibiliteit zoals vastgelegd in artikel 17 lid 2. Hierbij is het zo dat als een roostervrije dag in een kalenderkwartaal niet benodigd is ter verrekening van “minuren” de werkgever deze roostervrije dag in het daarop volgende kalenderkwartaal mag inroosteren. Deze adv-dag wordt binnen 14 dagen na afloop van het kalenderkwartaal ingeroosterd.  De dan nog resterende 6 roostervrije dagen blijven conform de bestaande systematiek vrij ter beschikking van de werknemer.

Er wordt een standaard 'adv-formulier' ontwikkeld waarin werkgever en werknemer jaarlijks al hun afspraken vastleggen die gerelateerd zijn aan de mogelijkheden die de cao biedt met betrekking tot onder andere aanwijzing, koop/verkoop en verrekening van adv-dagen.