Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de VUT-regeling. Wanneer u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.A - VUT-regeling in het algemeen

B - De teruggaaf van de 3,5% extra VUT-premie


A. VUT-regeling in het algemeen

1. Wanneer moet ik mijn VUT-aanvraag indienen?
U dient minimaal 3 maanden voor de gewenste VUT-datum aan uw werkgever mee te delen dat u gebruik wil maken van de VUT-regeling. Uw aanvraag dient minimaal 2 maanden voor de gewenste VUT-datum bij SUCON te zijn ingediend.

2.Hoe hoog is de VUT-uitkering?
VUT-gerechtigden onder SUCON I ontvangen een uitkering ter hoogte van 75% van het gemiddelde brutoloon dat u heeft verdiend vanaf het jaar 1993 (of zoveel later als de referteperiode die van belang is). VUT-gerechtigden die vallen onder SUCON II ontvangen 73,87%. Dit is een lager percentage, omdat er geen sprake is van pensioenopbouw.

Daarbij wordt maandelijks 8% vakantiegeld uitgekeerd.

3.Wanneer stopt de VUT-uitkering?
De VUT-uitkering eindigt op de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Wanneer u in aanmerking komt voor een overbruggingsregeling van de Overheid, dan wordt deze uitkering in mindering gebracht op de VUT-uitkering. U bent verplicht om bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) na te vragen of u in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling. De schriftelijke reactie die u van de SVB ontvangt, moet u als bewijs opsturen naar de administratie van SUCON.

4. Wanneer ik de minimum leeftijd heb bereikt zoals deze in de voorwaarden is genoemd, maar nog niet het aantal dienstjaren heb vol gemaakt, kan ik dan wel met de VUT?
U kunt gebruik maken van de VUT-regeling, wanneer u aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer u al wel de minimum uittreedleeftijd hebt bereikt, maar het aantal dienstjaren nog niet heeft vol gemaakt, dan moet u blijven doorwerken tot u het aantal dienstjaren heeft bereikt.


SUCON II:
Wanneer u de AOW-leeftijd dan nog niet hebt bereikt, dan kunt u nog gebruik maken van de VUT-regeling. Wanneer u het aantal dienstjaren pas zou bereiken na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan kunt u niet aan de voorwaarden voldoen. U kunt in dat geval de extra 3,5% premie terugvragen.

Een voorbeeld:

Geboortedatum: 10-3-1952
AOW-datum: 10-10-2017
In dienst bij contractcateringorganisatie: 1-4-1998 (er zijn geen onderbrekingen geweest in het dienstverband)

Deze werknemer kan gebruik maken van de VUT-regeling wanneer zij minimaal 63 jaar + 7 maanden is en minimaal 18 ononderbroken dienstjaren heeft. Op 10-10-2015 wordt de werknemer de 63 jaar en 7 maanden. Op dat moment heeft zij 17,5 dienstjaren. Wanneer zij nog 13 maanden (6 maanden tot 18 dienstjaren + 7 maanden verhoging AOW-leeftijd) langer doorwerkt kan zij op 1-11-2016 gebruik maken van de VUT-regeling. Zij is dan 64 jaar en 7 maanden.

5. Ik werk al jaren als cateringmedewerker, tellen al deze jaren mee?
Als medewerker in de catering kunnen er drie situaties van toepassing zijn (geweest):

a. u bent in dienst bij een contractcateringorganisatie;
b. u bent als uitzendkracht werkzaam in de catering;
c. u werkt als cateringmedewerker in een eigen beheer situatie.


a. Er is sprake van contractcatering wanneer een opdrachtgever de verzorging van restauratieve diensten uitbesteedt aan een ander bedrijf. Dit bedrijf is dan een contractcateringorganisatie. De jaren die u in dienst bent geweest van een contractcateringorganisatie tellen mee voor de referteperiode.

b. Jaren waarin u als uitzendkracht werkzaam bent geweest in de catering tellen in principe niet mee. Wanneer u echter tussen twee dienstverbanden bij een contractcateraar voor korte tijd uitzendwerk heeft gedaan, kan het bestuur van SUCON besluiten deze periode wel mee te tellen in het aantal dienstjaren.

c. Jaren waarin u als cateringmedewerker heeft gewerkt in een eigen beheer situatie tellen niet mee. Eigen beheer situatie houdt in dat uw werkgever de restauratieve diensten in eigen beheer houdt en niet uitbesteedt aan derden.

Voorbeeld:
U werkt als cateringmedewerker bij een bank. Wanneer u in dienst bent van deze bank betreft dit een eigen beheer situatie. Deze jaren tellen niet mee voor de referteperiode. Wanneer u in dienst bent van een contractcateringorganisatie dan besteedt de bank de restauratieve diensten uit aan uw werkgever. Deze jaren tellen wel mee voor de referteperiod

6. Ik heb een korte onderbreking in mijn dienstverband, kan ik dan nog gebruik maken van de VUT-regeling?
Wanneer de onderbreking het gevolg is van ziekte dan wordt deze periode meegerekend in het aantal dienstjaren. Wanneer er sprake is van een andere korte onderbreking, die buiten de schuld van de werknemer is veroorzaakt, is het aan het bestuur van SUCON om te besluiten of deze onderbreking wordt meegerekend in het aantal dienstjaren.

7. Wanneer wordt de extra 3,5% premie ingehouden op het loon?
De extra premie wordt vanaf 1 mei 2003 ingehouden op uw loon wanneer u:

a. op 1-1-2003 in dienst bent bij een werkgever in de contractcateringbranche en
b. geboren bent in 1953 of eerder
Wanneer u in 1954 of later bent geboren hoeft u de extra premie niet te betalen.

(Alle werknemers zijn geboren in de jaren voor 1954)

werknemer:

A

B

D

C

In dienst vorige werkgever in CC

1-6-1986 /

31-5-2003

1-2-2003 /

31-12-2004

-

-

In dienst vorige werkgever niet-CC

-

-

-

1-8-1985 /

30-4-2003

In dienst huidige werkgever in CC

1-6-2003 /

heden

1-1-2005 /

heden

1-4-2002

1-5-2003

3,5% premie

ja

nee

ja

nee8. Wordt mijn VUT-uitkering geindexeerd?
Het bestuur van SUCON kan besluiten om een indexatie toe te passen. Daarvoor moet het fonds voldoende financi?le middelen hebben, ook om de verplichtingen in de toekomst te kunnen betalen.

9. Wanneer mijn partner eerder 65 jaar is dan ik, verlies ik dan mijn partnertoeslag AOW?
De partnertoeslag AOW wordt alleen uitgekeerd, wanneer de jongste partner geen of weinig eigen inkomen heeft. Er wordt daarbij gekeken naar inkomen uit arbeid (een baan) of inkomen in verband met arbeid (sociale uitkering of VUT). Inkomen in verband met arbeid (in dit geval VUT) wordt volledig in mindering gebracht op de partnertoeslag. Vanaf 2015 komt de partnertoeslag AOW volledig te vervallen.

B. De teruggaaf van de 3,5% extra VUT-premie

1. Hoe kan ik de extra premie van 3,5% terugvragen?
Wanneer u niet aan de voorwaarden kunt voldoen om gebruik te maken van de VUT-regeling, kunt u het formulier "Verzoek premierestitutie" ingevuld naar het secretariaat te sturen. Wanneer u vrijwillig afstand wil doen van uw VUT-rechten, dan gebruikt u het formulier "Vrijwillig afstand". Bent u al 65 jaar of heeft u de AOW-leeftijd bereikt, dan gebruikt u het formulier "Premierestitutie 65-jarige leeftijd". De formulieren vind u rechtsboven onder downloads.

2. Als ik premierestitutie aanvraag, hoeveel krijg ik dan terug en over welke periode?
U krijgt de premie terug die vanaf 1 mei 2003 extra op uw loon wordt ingehouden. De basispremie, die wordt geheven op het loon van alle werknemers ongeacht de leeftijd, wordt niet terugbetaald en zal nog steeds op uw loon worden ingehouden. Vanaf 2011 is deze premie 0%. De extra premie wordt (deels) ingehouden op uw brutoloon, dit betekent dat wanneer de premie aan u wordt terugbetaald de werkgever verplicht is de loonheffingen op dit bedrag in te houden. De Belastingdienst zal deze teruggave niet extra belasten. Bij werknemers die geboren zijn in de jaren 1950 tot en met 1953 wordt de premie (deels) ingehouden op het nettoloon. Dit bedrag ontvangt u volledig terug.

3. Momenteel zit ik in de WAO/WIA, kan ik dan ook mijn extra betaalde premie terugvragen?
De jaren waarin u een uitkering volgens de WAO of WIA heeft ontvangen tellen gewoon mee voor de berekening van de referteperiode. Het is dus mogelijk dat u nog steeds aan de voorwaarden zou kunnen voldoen, wanneer u opnieuw werkzaam zal zijn in de contractcateringbranche. Wanneer u in de WAO of WIA zit en nog een dienstverband heeft, kunt u de extra premie terugkrijgen via het vrijwillig afstand doen van uw VUT-rechten.

4. Heeft het terugvragen van de extra 3,5% premie gevolgen voor de opbouw van pensioenrechten?
Wanneer de extra premie van 3,5% aan u wordt terugbetaald, heeft dat geen invloed op uw pensioenrechten. De pensioenpremie wordt berekend over uw brutoloon en dat verandert niet door de premieteruggaaf.

5. Kan de terugbetaalde premie van 3,5% worden overgemaakt naar het Pensioenfonds of andere spaarregelingen, zodat hiermee de inleg wordt verhoogd?
Nee, dit is niet mogelijk. De VUT-regeling is een op zichzelf staande regeling. De 3,5% premie-teruggaaf wordt alleen op rekening van de werknemer overgemaakt.

6. Is er een einddatum van toepassing op het terugvragen van de extra betaalde VUT-premie?
Momenteel is er geen einddatum van toepassing, maar het staat cao-partijen vrij om hierin wijzigingen aan te brengen. Wanneer er wel een einddatum wordt vastgesteld dan zult u hierover tijdig worden ge?nformeerd.