Persoonlijke toeslag reiskosten

In de vorige cao zijn er afspraken gemaakt over een reiskostenregeling voor de branche inclusief een overgangsregeling voor werknemers op wie vóór de datum van 1 januari 2015 al een (bedrijfs)reiskostenregeling van toepassing was. Die overgangsregeling is neergelegd in artikel 49A van de cao. In dit artikel is de regeling met betrekking tot de persoonlijke toeslag reiskosten opgenomen. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over herrekening van deze persoonlijk toeslag. In artikel 49A van de cao zoals opgenomen in de laatste cao wordt uitgegaan van een berekening van de persoonlijke toeslag per maand. In de nieuwe cao hebben partijen afgesproken om per 1 juli 2015 de persoonlijke toeslag reiskosten te herrekenen naar een toeslag per gewerkte dag. Daarmee kan men binnen de fiscale wet- en regelgeving blijven en het komt de administratieve uitvoerbaarheid ten goede. De nieuwe regeling komt erop neer dat met ingang van 1 juli 2015, de persoonlijke toeslag reiskosten alleen wordt betaald over dagen waarop overeenkomstig artikel 49 wordt gereisd. De persoonlijke toeslag per maand die was berekend en vastgesteld op grond van lid 2 van artikel 49a, wordt per 1 juli 2015 herrekend naar een persoonlijke toeslag per dag volgens de volgende berekening: bedrag per maand vermenigvuldig met 12 gedeeld door 215 (200 ingeval van scholencatering) pro rato gecorrigeerd voor de parttime werknemer die op 1 juli 2015 minder dan 5 dagen per week in ene regulier arbeidspatroon werkt.

Werknemers kunnen op eigen verzoek gebruik maken van de fiscale beschikbare ruimte die overblijft, omdat de maximale fiscale ruimte van 0,19 per kilometer onbelast niet wordt gebruikt. Indien de werknemer hiervan gebruik maakt, wordt zijn brutoloon verlaagd (art. 49 lid 2.l). Als de werknemer van deze bepaling gebruik  maakt, betaalt hij minder belasting. Hij moet er wel rekening mee houden dat de keuze van invloed kan zijn op een eventuele uitkering van de Sociale Verzekeringswetten, zoals een WW- of WIA-uitkering. Ook kan het gevolgen hebben voor andere regelingen zoals huur- en zorgtoeslag. Daarnaast geeft een lager brutoloon een lagere pensioenopbouw.

Daarnaast is in de nieuwe cao afgesproken dat per 1 juli 2015, zonder terugwerkende kracht,  een herrekening wordt uitgevoerd van de persoonlijke toeslag reiskosten voor de werknemer die in de periode 1-11-2013 tot 1-11-2014 langer dan 6 weken aaneengesloten wegens arbeidsongeschiktheid (waaronder begrepen zwangerschaps- en bevallingsverlof) afwezig is geweest. De persoonlijke toeslag wordt voor deze werknemer volledig herrekend minus de 6 weken. Deze herrekening dient plaats te vinden voordat de herrekening van maand- naar dagvergoeding plaatsvindt.

Voor voorbeeldberekeningen klik hier.