Flexibiliteit

In de cao zijn er afspraken gemaakt over invoering van meer flexibiliteit, neergelegd in artikel 17 van de cao. Expliciet is nu vastgesteld dat deze regeling ook van toepassing is op fulltimers Afgesproken is dat voor de fulltimer een maximum van 40 plusuren geldt aan het einde van ieder kalenderkwartaal. In artikel 36 van de cao is nieuw opgenomen dat voor de werknemer van 18 jaar of ouder geldt dat ten hoogste 48 uur per week arbeid mag worden verricht. Bij toepassing van de flexibiliteit behoudt de werknemer recht op overwerktoeslag zoals bepaald in artikel 37 in de maand waarin het overwerk is verricht. De plusuren -met een maximum aantal van 40 aan het einde van ieder kalenderkwartaal- worden gesaldeerd in de maand na afloop van het kalenderkwartaal. Indien het ontstane saldo positief is, worden deze als meeruren uitbetaald. Er is geen sprake van cumulatie van rechten