Privacy

Privacy Statement Stichtingen Contractcatering

De Stichtingen Contractcatering hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichtingen Contractcatering houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacybeleid van de desbetreffende Stichting Contractcatering.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de Stichtingen Contactcatering of voor een ander doel dan uit hoofde van de hierna genoemde cao’s.

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichtingen Contractcatering zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichtingen Contractcatering
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
E-mail: info@stichtingencontractcatering.nl
Telefoon: 0183 – 61 92 33

1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Stichtingen Contractcatering verwerkt om uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van de Stichtingen Contractcatering en om uitvoering te geven aan de bepalingen van de cao voor de Contractcateringbranche en de cao vrijwillig vervroegd uittreden voor de Contractcateringbranche voor werknemers geboren in een van de jaren 1950, 1951, 1952 en 1953. 

Afhankelijk van de soort doelstelling en/of cao-bepaling kunnen wij persoonsgegevens van u vragen.

2. Verwerking persoonsgegevens bij bezoek aan de websites

Cookies
Bij bezoek van de websites van de Stichtingen Contractcatering wordt een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat de website sneller werkt en beschermen de website tegen hack-aanvallen. Daarnaast geven zij informatie over bijvoorbeeld de locatie waarde website bezocht wordt. Meer informatie over cookies is onder andere hier en hier te vinden. Zie ook dit artikel van de Autoriteit Consument & Markt voor meer informatie over cookies en het gebruik daarvan.

3. Verstrekkingen aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internet omgevingen van de Stichtingen Contractcatering.

Het verzorgen van de (financiële) administratie voor de Stichtingen Contractcatering en de uitkeringenadministratie voor SUCON II.

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Het verzorgen van de examinering voor OCC.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij in geval van verwerking voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de Stichtingen Contactcatering of voor een ander doel dan uit hoofde van de genoemde cao’s, uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wij verstrekken slechts persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien deze partijen een gelijkwaardig beschermingsniveau waarborgen.

4. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Bewaartermijn

De Stichtingen Contractcatering bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de Stichtingen Contractcatering van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Nieuwsbrief

De Stichtingen Contractcatering verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan aangesloten werkgevers en hun werknemers (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) en/of aan relaties (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) over onderwerpen aangaande activiteiten van de Stichtingen Contractcatering waaronder begrepen de cao-aangelegenheden. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan Stichtingen Contractcatering, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, E-mail: info@stichtingencontractcatering.nl 

8. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken tot inzage en eventueel wijziging, afscherming of verwijdering kunnen gericht worden aan Stichtingen Contractcatering, Stephensonweg 14, 4207 HB, Gorinchem, E-mail: info@stichtingencontractcatering.nl. Wij wijzen u erop dat u, na verwijdering van de persoonsgegevens op uw verzoek, geen aanspraak meer kunt maken op de activiteiten in het kader van de doelstellingen en bepalingen van de desbetreffende Stichting Contractcatering.
Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Tot slot

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 24 mei 2018.