Protocol mantelzorg en werk

Naar schatting is één op de zes werknemers mantelzorger en dat worden er alleen maar meer. Dit heeft impact op het leven van de mantelzorger als persoon maar ook als werknemer. Reden voor sociale partners in de contractcatering om nadere afspraken te maken en een protocol mantelzorg en werk op te stellen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. De zorg wordt niet verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Een mantelzorger kiest er (meestal) niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Dit heeft impact op het leven van de mantelzorger als persoon maar ook als werknemer. Reden voor sociale partners in de contractcatering om hier afspraken over te maken. Deze zijn neergelegd in de cao waarin onder meer is opgenomen dat de werkgever zich als een mantelzorgvriendelijke organisatie moet gedragen. 
Daarnaast is een protocol mantelzorg en werk opgesteld. Aan de basis hiervan ligt een onderzoek dat is uitgevoerd door De Unie onder werknemers in de contractcatering. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat mantelzorg in eerste instantie wordt gezien als een eigen verantwoordelijkheid. Zo is bij ruim 55% van de respondenten de leidinggevende niet op de hoogte van mantelzorgtaken. 64% van de respondenten geeft aan soms last hebben van lichamelijke klachten en 56% komt door vermoeidheid soms niet toe aan persoonlijke activiteiten.

Eén van de uitgangspunten van het protocol mantelzorg en werk is dat werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in het nemen van initiatief om het thema en mantelzorg bespreekbaar te maken. Deze gesprekken kunnen onderdeel gaan uitmaken van de HR-cyclus, waarbij de werkgever actief meedenkt in oplossingen die per situatie kunnen verschillen. Het protocol mantelzorg en werk werd eerder namens de sociale partners feestelijk ondertekend door de voorzitter van Veneca, de heer Hans Rijnierse en de voorzitter van de Unie, de heer Reinier Castelein.  Klik hier om het protocol in te zien.

Ook verwijzen we nog naar www.werkenmantelzorg.nl