Premies

Premies FBA, SUCON I en SUCON II

De cao voor de Contractcateringbranche is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat bedrijven die zich bezig houden met contractcateringactiviteiten deze cao moeten toepassen op de werknemers die deze activiteiten uitvoeren. De werkgever draagt in dat geval premies af. Het stroomschema helpt u bij het bepalen of er sprake is van contractcatering activiteit. In de downloads kunt u bekijken wat de hoogte is van de premie die betaald moet worden door de werkgever, en welk deel kan worden ingehouden op het loon van de werknemers. Voor het opvragen van de hoogte van de premies van voorgaande jaren kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichtingen. De premie voor FBA kan tot 5 jaar met terugwerkende kracht worden geheven, die voor SUCON tot 10 jaar.

Aan SUCON I zijn geen premies meer verschuldigd. De laatste VUT-uitkeringen zijn verstrekt en er kunnen geen nieuwe deelnemers meer toetreden. De stichting is per 1 december 2015 opgeheven.

De werkgeversbijdrage voor SUCON II wordt fiscaal belast met een eindheffing van 52%. Tot 1 januari 2011 was de eindheffing 26%. Over de extra premie die de werknemer betaalt, hoeft niet de eindheffing te worden berekend.

De premie die de werknemer afdraagt aan SUCON II, wordt volledig ingehouden op het nettoloon. Van 1 januari 2006 tot 1 januari 2011 werd de premie voor de helft ingehouden op het nettoloon en voor de helft op het brutoloon. Tot 1 januari 2006 werd deze premie volledig inhouden op het brutoloon. Het gaat hierbij steeds om de extra 3,5% premie.

Wordt de totale loonsom hoger of lager?

Wanneer de loonsom wijzigt, dan moet u dit doorgeven aan het secretariaat. Het gaat dan om een toename of afname van de loonsom met minimaal 5% of minimaal 5.000. U kunt hiervoor het loonsomcorrectieformulier gebruiken.