Inbesteding (vanaf 1-1-2015)

Inbesteding - wat u als werkgever moet weten

Als u een opdracht verliest omdat de opdrachtgever de activiteiten zelf gaat uitvoeren dan is er sprake van inbesteding en is artikel 11 van de cao van toepassing. Het uitgangspunt is dat u zich ervoor inspant dat de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die zijn toegewezen aan de opdracht zoveel mogelijk gewaarborgd blijven. Mocht dit niet volledig mogelijk zijn dan heeft een werknemer geen hard afdwingbaar recht om nakoming van de bestaande arbeidsvoorwaarden bij de inbesteder te vorderen. Dit wordt echter anders indien de inbesteding een (wettelijke) overgang van onderneming is. In dat geval geldt hetzelfde als hierboven is vermeld: iedereen gaat dan over naar de inbesteder met behoud van alle rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Het gaat het bestek van deze toelichting te buiten precies uit te leggen wanneer daarvan sprake is, maar houdt u er rekening mee en vraag zo mogelijk advies. Het is zowel in het belang van u als werkgever als van het personeel te weten wie de partijen bij de arbeidsovereenkomst zijn.

Inbesteding - wat u als werknemer moet weten

Als u geconfronteerd wordt met de situatie waarin uw werkgever een opdracht verliest omdat de opdrachtgever de activiteiten zelf gaat uitvoeren, dan is er sprake van inbesteding en is artikel 11 van de cao van toepassing. Voor u als werknemer is deze cao-bepaling relevant als u werkzaamheden verricht voor de opdracht die wordt inbesteed. Het uitgangspunt is dat uw werkgever uw huidige arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk nakomt. Concreet betekent dit dat - onder andere - uw huidige salaris, het aantal uur dat u werkt en uw pensioenaanspraken zoveel mogelijk intact blijven. Let wel, het gaat om een inspanningsverplichting. Als uw werkgever zijn best heeft gedaan om de bestaande arbeidsvoorwaarden te respecteren maar dit niet volledig lukt, dan heeft u geen hard afdwingbaar recht in handen. U dient er rekening mee te houden dat als herplaatsing niet mogelijk is, het dienstverband beëindigd kan worden.
Dit wordt echter anders indien de inbesteding een (wettelijke) overgang van onderneming is. In dat geval geldt hetzelfde als hierboven is vermeld: iedereen gaat dan over naar de inbesteder met behoud van alle rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Het gaat het bestek van deze toelichting te buiten precies uit te leggen wanneer daarvan sprake is, maar houdt u er rekening mee en vraag zo mogelijk advies.