Nieuwe cao

Cao 1 april 2013 tot 1 april 2014 - Nieuwe cao voor de Contractcatering/belangrijkste afspraken
1 jarige cao

Voor informatie over de vorige cao (1 april 2012 tot 1 april 2013) kijkt u hier.

De cao-partijen Veneca, FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie hebben een nieuwe 1-jarige cao voor de Contractcateringbranche afgesloten. De cao gaat in op 1 april 2013 en loopt tot 1 april 2014.

Lonen

De lonen worden met ingang van 1 april 2013 verhoogd met 1,5%. De verhoging wordt voor alle werknemers toegepast op de cao-lonen en op de feitelijk betaalde lonen, volgens bestaande systematiek. De loontabellen per 1 april 2013 kunt u nogmaals hier terugvinden.

FBA-premie

De premie voor FBA wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013, voor het kalenderjaar 2013, voor zowel werkgever als werknemer, op nihil gesteld. Creditering vindt plaats van reeds betaalde premies.

Ploegendienstmedewerkers en feestdagen

Een werkgroep bereidt mogelijke afspraken omtrent gelijke behandeling van ploegendienstmedewerkers ten opzichte van overige medewerkers voor, wat betreft compensatie indien zij tijdens een feestdag roostervrij zijn gepland.

Doelgroepen

De afspraken over doelgroepen worden gecontinueerd. Uitgangspunt hierbij is dat er één WSW-er en één Wajonger per honderd werknemers een betaalde baan vindt in de contractcatering.

Toekomstbestendige arbeidsrelaties/duurzame inzetbaarheid

Er vindt een verdere ontwikkeling plaats op deze onderwerpen.

Perspectiefverklaring

Onderzocht wordt of deze intentieverklaring, zonder arbeidsrechtelijke gevolgen, praktisch effect heeft in het kader van hypotheekverstrekking.

Facilitair medewerker

Er wordt een apart beroepscompetentieprofiel voor deze medewerker ontwikkeld en een daarop gebaseerde opleiding.

Contractswisseling en contractsaanpassing (artikel 10/11 cao)

Indien deze bepalingen door een uitspraak van het Hof of de Hoge Raad in de toekomst onhoudbaar blijken, worden ze uit de cao geschrapt.

Onderzoek werkdruk

Er wordt nieuw onderzoek uitgevoerd naar werkdruk

Extra dagen vakbondsleden voor deelname aan discussie en uitbreiding vakbondsfaciliteiten

In verband met deelname aan werk- en discussiegroepen over een toekomstbestendige cao worden er 15 dagen per werknemersorganisatie gefaciliteerd.

Verder wordt iedere werknemersorganisatie in staat gesteld om, in overleg met de HR-directeur die de haalbaarheid van bezoek aan de locatie aangeeft, per jaar 5 locaties aan te wijzen om buiten werktijd te overleggen.

Tot slot: nieuw cao-boekje

De afspraken worden verwerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra de nieuwe cao-tekst klaar is, wordt deze op de website geplaatst. Daarnaast wordt de cao aangemeld bij het Ministerie en wordt er algemeen verbindend verklaring voor aangevraagd. Ook zal er een nieuw cao-boekje uitkomen. Een bestelformulier wordt per post toegezonden naar de geregistreerde contractcateringbedrijven en de betrokken werknemersorganisaties. Personen van buiten de branche die geïnteresseerd zijn in een cao-boekje kunnen een boekje bestellen via de website.